Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGS VERKOOP EN BETALINGS-VOORWAARDEN VAN REDERIJ "FORTUNA" B.V.
1. ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden worden geacht te zijn opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten, die door of namens de gebruiker, hierna te noemen Rederij Fortuna tegenover een wederpartij gedaan zijn, dan wel met deze worden afgesloten. 
1.2. Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Rederij Fortuna een overeenkomst sluit, wil afsluiten of heeft afgesloten en behalve deze persoon, ook degene te wiens behoeve de overeenkomst is bedongen. 
1.3. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van personeelsleden in dienst van Rederij Fortuna voor zover deze afwijken van deze voorwaarden verbinden Rederij Fortuna alleen, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. 
1.4. Algemene voorwaarden van een wederpartij gelden niet, tenzij deze door Rederij Fortuna schriftelijk zijn aanvaard. 
1.5. Voorts wordt, door verwijzing naar deze voorwaarden op facturen, offertes, briefpapier e.d. alsmede indien een mondelinge order wordt geplaatst, de wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden. 
2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door wederpartij bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, in de ruimste zin des woords, van de juistheid waarvan Rederij Fortuna mag uitgaan. 
3. PRIJZEN
3.1. Indien in een offerte een prijs wordt genoemd kan weder- partij geen rechten ontlenen aan deze offerte na verloop van één maand na dagtekening van de offerte. 
3.2. Onverminderd het voorgaande artikel is Rederij Fortuna gerechtigd ook na orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de offerte verwijst, na de aanbieding, indien enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, hieronder begrepen brandstofprijzen, prijzen van de consumpties, of van verschuldigde heffingen, de prijzen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen c.q. te wijzigen. 
3.3 Indien voor de dienstverlening door Rederij Fortuna een vaste prijs met de wederpartij is afgesproken, zal Rederij Fortuna de wederpartij van tevoren inlichten indien een schriftelijk nader overeen te komen verandering of aanvulling van de afgesproken diensten zal leiden tot overschrijding van de overeengekomen prijs. 
3.4. De opgegeven prijzen gelden uitsluitend inclusief BTW tenzij anders overeengekomen. 
4. OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Rederij Fortuna. Deze uitdrukkelijke aanvaar- ding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van Rederij Fortuna, dan wel dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst. 
4.2. Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Rederij Fortuna of namens Rederij Fortuna gedaan door vertegenwoordigers van Rederij Fortuna, binden Rederij Fortuna slechts indien deze door Rederij Fortuna schriftelijk zijn bevestigd. 
4.3. Rederij Fortuna is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden. 
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1. Rederij Fortuna is nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aanspraken, schaden en interessen wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende of onroerende zaken, hetzij direct, hetzij indirect bij de wederpartij, reizigers of derden veroorzaakt wordt uitgesloten, behoudens de wettelijke bepalingen welke hier als herhaalt en ingelast worden beschouwd. 
6. OVERMACHT
6.1. Rederij Fortuna is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Rederij Fortuna redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Rederij Fortuna ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 
6.2. Als Rederij Fortuna zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is Rederij Fortuna gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 
7. BETALING

7.1. Rederij Fortuna is gerechtigd om van de wederpartij betaling van een voorschot op de overeengekomen prijs te verlangen. De wederpartij dient het voorschot resp. de vooruitbetaling binnen de door Rederij Fortuna te bepalen termijn te betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnbetaling dient het voorschot resp. vooruitbetaling tenminste 14 dagen voor de vertrekdatum aan Rederij Fortuna te zijn betaald. 
7.2. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot c.q. de vooruitbetaling tijdig te betalen is Rederij Fortuna bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij gehouden aan Rederij Fortuna de door deze reeds gemaakte kosten resp. de overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van het totaal van de overeengekomen prijs bedragen. 
7.3. De betaling van de facturen van Rederij Fortuna dient te geschieden binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. 
7.4. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening op een door Rederij Fortuna aan te geven bank- of girorekening. 
7.5. Geschiedt een betaling in strijd met de in lid 3 en/of 4 genoemde bepalingen, dan is de wederpartij van rechtswege ook zonder een uitdrukkelijke ingebrekestelling in verzuim en op grond daarvan gehouden tot vergoeding van alle daardoor op de vordering vallende bijkomende kosten, waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, en een kredietrente van 2% per maand, waarbij delen van maanden gelijk gesteld worden met hele maanden. 
7.6. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de weder- partij verschuldigde bedrag, met een minimum van f. 150,00. 
7.7. Blijft de wederpartij echter ook na een door of vanwege Rederij Fortuna gedane ingebrekestelling in verzuim, dan is Rederij Fortuna gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een enkele schriftelijke verklaring en is de wederpartij, naast de in lid 5 genoemde kosten eveneens gehouden tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:277 BW, welke schade nu voor alsdan minimaal op een bedrag van f. 250,00 wordt gesteld, behoudens het recht van Rederij Fortuna het meerdere in rechte te vorderen. 
7.8. Rederij Fortuna is gerechtigd om, indien wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de de door Rederij te verrichten diensten of andere werkzaamheden op te schorten.

.8 ANNULERING.
8.1. Indien de wederpartij de vervoersovereenkomst om welke reden dan ook opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door Rederij Fortuna geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is de wederpartij de navolgende schadevergoeding aan Rederij Fortuna verschuldigd: 
a. Indien de opzegging plaatsvindt tot 6 maanden voor het moment waarop inscheping aanvangt: de reserveringskosten. 
b. Indien de opzegging plaatsvindt in de periode gelegen tussen de 6 maanden en 3 maanden voor de dag waarop inscheping aanvangt: 30% van de overeengekomen prijs. 
c. Indien opzegging plaatsvindt in de periode gelegen tussen de 3 maanden en 6 weken voor de dag waarop inscheping plaats- vindt 50% van de overeengekomen prijs. 
d. Indien opzegging plaatsvindt in de periode gelegen tussen de 6 weken en 2 weken voor de dag waarop inscheping plaats- vindt 75% van de overeengekomen prijs. 
e. Indien opzegging plaatsvindt in de periode gelegen tussen de 2 weken en de dag van inscheping of tijdens het vervoer: de volledige prijs. 
8.2. Annulering kan door de wederpartij slechts per aangetekend schrijven geschieden. 
9. DIVERSE VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ
9.1. De wederpartij is gehouden zich tijdens het vervoer te gedragen overeenkomstig de redelijke aanwijzingen zijdens Rederij Fortuna. 
9.2. Het is de wederpartij verboden drugs, explosieven, wapens of gevaarlijke stoffen met zich te dragen dan wel aan boord te brengen. 
9.3. De wederpartij is verplicht zich aan boord van het schip te onthouden van: 
a. het gebruik van verdovende middelen; b. het gebruik van rookartikelen op plaatsen waar dit niet is toegestaan; c. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak; d. het veroorzaken van hinder en overlast van medereizigers of andere vaartuigen. 
9.4. Rederij Fortuna is bevoegd verder vervoer aan de weder- partij te ontzeggen en hem te doen gelasten het schip te verlaten, indien wederpartij in strijd handelt met de hiervoor onder 9.3. genoemde verplichtingen. 
10. TOEPASSELIJK RECHT
10.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing. 
11. GESCHILLEN
11.1. Ten aanzien van alle geschillen rijzende terzake van of in verband met gesloten overeenkomsten, zal bevoegd zijn de bevoegde rechter te Rotterdam. Rederij Fortuna behoudt zich het recht voor een geschil met wederpartij ter beoordeling voor te leggen aan de rechter van de plaats van vestiging van wederpartij. 
Aldus vastgesteld op 10 november 1998 te Spijkenisse. 
Namens Rederij "Fortuna" B.V.,
J.E.H. Baris Bestuurder